نفت و گاز

۱۲۱d

فروشگاه اينترنتي ايران کالا
 • درجۀ توافق اعضای اوپک و ارزیابی اوپک از واکنش کشورهای غیر عضو بر حسب پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد و تکنیک سازمان صنعتی تجربی محاسبه شد.
 • به گزارش شانا، پایگاه خبری اداره کل روابط عمومی وزارت نفت  مطالعه در زمینه توضیح و تبیین رفتار سازمان کشورهای صادر کننده نفت، پس از اولین تکانه نفتی انجام شد که  افزایش قابل توجه قیمت نفت خام در فاصله زمانی ١٩٧٣- ١٩٧۴ سبب مطالعات تجربی و تئوریک بسیاری به منظور بررسی ساختار بازار نفت و تجزیه و تحلیل رفتار اوپک شد.
  نتایج بررسی‌های انجام شده تعیین کننده این واقعیت بود که دیدگاه واحدی در خصوص توانایی اوپک برای تحت تاثیر قرار دادن قیمت‌ نفت وجود ندارد و پارادایم‌های مختلف در بررسی مطالعۀ رفتار اوپک موثرند.
  تقسیم بندی مدل‌های اقتصادی رفتار اوپک حاکی از سه بخش اصلی مدل‌های قدرت بازاری، مدل‌های سیاسی و حق مالکیت است که مدل‌‌های قدرت بازاری به سه بخش مدل‌های رفتار کارتلی، مدل‌های رفتار بنگاه مسلط و مدل‌های رفتار هدف تفکیک شده است.
  پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد و تکنیک سازمان صنعتی تجربی جدید که از تلفیق مدل‌های فوق ایجاده شده، به یکی از پارادایم‌های مسلط در مطالعه بازارها در اقتصاد صنعتی مبدل شده که در پژوهشی «درجه توافق اعضای اوپک» و «حدس اوپک از واکنش غیراوپک» را بر اساس رابطه ساختار و عملکرد و بر حسب اطلاعات دورۀ زمانی ١٩٧٩-٢٠١٢ سازمان کشورهای صادر کننده نفت بررسی کرده است.
  نتایج بررسی حاکی از آنست که بر اساس برآوردهای خطی و غیرخطی، یک رابطه مثبت و معناداری میان متغییر سهم بازار و نسبت درآمد به دخایر اعضای اوپک وجود دارد. معنادار بودن این رابطه، تاییدی بر رابطه معنی‌دار ساختار و عملکرد در سازمان اوپک است. به این مفهوم که تمرکز بیشتر در سازمان، عملکرد سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت را بهبود بخشیده است.
 • وبلاگ ایران کالا
 • نویسنده : شاهرخ زرگری سامانی

Theme Settings